„Nyereményjáték a jobb jegyekért!”
Szabályzat ÁSZF


A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Tantaki Kft. (a továbbiakban: Szervező) által a 2014-es évben meghirdetett Tantaki Nyereményjátékra (továbbiakban Játék vagy Nyereményjáték) vonatkozik.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játékot nem a Facebook szponzorálásával, jóváhagyásával vagy a Facebookkal közösen szervezi.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához.
A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki feliratkozik a Tantaki Kft. hírlevelére legkésőbb a heti sorsolást megelőző nap (csütörtök) éjfélig.

2. A Játék leírása
2014-ben február és március hónapban hetente kisorsolásra kerül egy 10.000 Ft értékű oktatóprogram. A Játék 2014. február 12-től indul. Ahhoz, hogy részt vehessen a Játékban, az érdekelt személynek fel kell iratkoznian a Tantaki Kft. hírlevelére a www.tantaki.hu/nyeremenyjatek_fb oldalon.
Minden résztvevő csak egyszer vehet részt feliratkozásával a nyereményjátékban. A Játék első napja 2014. február 14. péntek, az első nyereménysorolás 2014. február 21-én történik, majd a továbbiakban szintén péntekenként – az adott héten feliratkozottak között sorsolunk. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a legkésőbb a csütörtök éjfélig lehetséges, a sorsolás napján, pénteken már a következő heti akcióban vehet részt a feliratkozó.
 
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

3. Nyertesek értesítése

A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 5 munkanapon belül a www.tantaki.hu/blog/ weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során csak a nyertes Játékosok neve jelenik meg.

4. A nyeremények átadása
A nyeremények átvétele a Tantaki Kft. irodájában a személyes adatok ellenőrzését követően történik, valamint a Játékos választása szerint az általa megadott címre történő kézbesítéssel. Valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A nyertesek a nyeremények átvételére a nyereményről szóló értesítés kézhezvételét/tudomásulvételét követő 30 napon belül jogosultak. A nyertesek értesítése a regisztráció során megadott e-mailen, illetve telefonon történhet.

5. Egyéb rendelkezések
A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Nyereményjátékra:
  • önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen, önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Nyereményjátékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a Szervező saját marketing- és reklámtevékenysége céljából és kizárólag az ehhez szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával.;
  • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező reklámpromóciójához történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
  • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.


Azzal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy önként megadott adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A Játékos e-mail címe megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a kapott hírlevél végén található linkre kattintva.
Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.
 
Tájékoztatjuk, hogy jogában áll (i) az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni; (ii) hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni; (iii) személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni; (iv) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (v) adatainak helyesbítését, adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérni; (vi) az adatai helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről értesítést kapni az adatkezelőtől; (vii) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni; és (viii) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.
 
A Játékos a Játékra való regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.


Budapest, 2014. február