TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Üdvözöljük a Tantaki Kft. Vevői között! Kérjük, hogy rendelése leadása előtt az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

1.) Általános szerződési feltételek célja

1.1. Jelen szerződés a Vevő, mint a Tantaki Kft. Eladó szolgáltatását igénybe Vevője, valamint az Eladó a Tantaki Kft. (cgj.: Cg.01-09-917583; székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3. em. 13.; képviseli: Nagy Erika ügyvezető) mint az áru Eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

1.2. Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó (Tantaki Kft.) köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), valamint telefon használata útján.

Az Eladó adatai:Tantaki Kft.
székhely:1015 Budapest, Donáti utca 67. 3. em. 13.
postai levelezési cím:1015 Budapest, Donáti utca 67. 3/13.
telefon:
06 70 940 63 26
e-mail:info@tantaki.hu
web:www.tantaki.hu
adószám:14740448-2-41
cégjegyzékszám:01-09-917583
cégjegyzéket kibocsátó cégbíróság:Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
statisztikai számjele:14740448-5829-113-01
bankszámlaszám:11705998-21286959 (OTP Bank)
képviseli:

Nagy Erika

2.) Általános tudnivalók, feltételek

2.1. A Tantaki Kft. webáruházában (vasarlas.tantaki.hu) történő vásárlás elektronikus úton (azaz e-mailben és online) lehetséges, magyar nyelvű megrendelés elküldésével.

2.2. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.

2.3. A szerződéskötés menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről jelen általános szerződési feltételek, valamint a weboldalunkon található információk alapján tájékozódhat.

2.4. A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, amely a Tantaki Kft. által iktatásra nem kerül, de a Vevő kérésére bármikor hozzáférhető.

3.) A bemutatott termékek

3.1. A vevő a termékek jellemzőit a konkrét termék információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertetett leírás esetleges pontatlanságáért a Tantaki Kft. nem vonható felelősségre.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru és adott darabszáma mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek ára 27%-os áfát tartalmaz.

3.3. Amennyiben a Tantaki Kft. - minden gondossága ellenére - webshopjában hibás ár kerül fel, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, valamint rendeszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Tantaki Kft. nem köteles a terméket a hibás áron kiszámlázni, hanem helyette felajánlhatja a helyes áron történő számlázást, melynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4.) Garancia, szavatosság

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Tantaki Kft.

Levelezési cím: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3/13.

Telefonszám: +36/70-940-6326

E-mail cím: megrendeles@tantaki.hu

5.) Rendelés és szállítás

5.1. A Tantaki Kft. webáruházában történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket, illetve tisztában van a rendelés menetével.

5.2. Megrendelést leadni lehetséges a weboldalon, valamint közvetlenül e-mailben és telefonon keresztül.

Mivel online és letölthető tananyagokat forgalmazunk, ezért kiszállítás nincs. A megrendelt tananyagokat a www.onlinetantaki.hu oldalon bejelentkezés után a Saját tananyagaim menüpont alatt találja.

6.) A vásárlástól való elállás joga

6.1. A vásárlót az 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

6.2. Írásban történő elállás esetén a vásárló elállhat az ellállási nyilatkozat 8 munkanapon belüli elküldése útján.

6.3. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

6.4. Elállás esetén a szolgáltató köteles legkésőbb 30 napon belül a vásárló részére a rendelés során kifizetett teljes összeget kifizetni.

6.5. Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli.

Mikor veszítjük el elállási jogunkat műsoros CD, DVD lemez, illetve számítógépes szoftverek vásárlásakor?

 A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontottuk, hiszen ilyenkor lehetővé válik számunkra a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetni. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.

Akkor sem állhatunk el a szerződéstől, ha a számítógépes szoftvert nem telepítő lemez formájában vásároljuk meg, hanem online töltjük le?

Az online tartalmak letöltése valóban olyan esetkör, amely az elállási jog alóli kivételek közé tartozik. A különböző programok/tartalmak interneten történő megvásárlása szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek során a kódok/jelszavak és linkek elküldése az eladó részéről a teljesítés megkezdését jelenti. Ez alapján az online letöltésekre a rendelet 5. § a) pontja vonatkozik, azaz amennyiben az elállási határidő (azaz 8 munkanap) lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a beleegyezésünkkel megkezdte, úgy – eltérő megállapodás hiányában – elállásra nincs lehetőségünk. Amennyiben a teljesítést (azaz a kód/jelszó elküldését) a nélkül kezdi meg a vállalkozás, hogy abba beegyeztünk volna, van lehetőségünk az elállásra 8 munkanapon belül. Fontos megjegyezni, hogy az e körben említett beleegyezésünk nem lehet azonos a megrendelésünkkel, tehát azt külön és kifejezetten be kell szereznie a vállalkozásnak (pl. a honlapon egy felugró ablak formájában, ahol lehetőségünk van bejelölni, hogy elfogadjuk a teljesítés megkezdését).

 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Tantaki Kft.

Levelezési cím: 1015 Budapest, Donáti utca 67. 3/13.

Telefonszám: +36/70-940-6326

E-mail cím: megrendeles@tantaki.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


• A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:
Területi Főfelügyelőség neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 450 2598
Területi Főfelügyelőség e-mail címe:
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

• A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
Békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület
Békéltető testület székhelyének postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Békéltető testület telefonszáma: (1) 488-2131
Békéltető testület e-mail címe:
bekelteto.testulet@bkik.hu

 Fogyasztóvédelmi hatóság:

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási
hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását
követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok –
amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található:
http://jarasinfo.gov.hu/

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum
két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban
kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
[http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


7.) A felelősség korlátozása

 

7.1. A Tantaki Kft. Webáruházában történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. A Tantaki Kft. semmilyen módon nem felelős az alább - nem kimerítően - felsorolt pontokban foglalt okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból iskövetkeztek azok be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
- Bármilyen adat elvesztése.
- Bármilyen szoftver nemmegfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. A Tantaki Kft. szabadon megválaszthat bármilyen árat, határidőt. A változás a Tantaki Kft. Webáruházban történt megjelentetés időpontját követően - automatikusan - lép életbe. A megrendelést követő árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.

7.4. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az online megtalálható Tantaki Kft. Webáruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A módosítás a folyamatokban lévő megrendelésekre nem érvényes.

7.5. A Tantaki Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért.

7.6. A Tantaki Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait - a jogszabályok által nyújtott kereteken belül - bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.

8.) Személyes adatok

8.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2. A Tantaki Kft. a Vevők adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

8.3. Külön rendelkezés hiányában a Tantaki Kft. a rendeléskor megadott e-mail címen tájékoztat akcióiról és újdonságairól. A Tantaki Kft. ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével - automatikusan - hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál. A Vevő az Eladó e-mail címére eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor - indokolás nélkül - kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre.

8.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.

8.5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

8.6. HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a XY kft. megrendeléshez
kötelezően előírt adatait kezelje.
Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési
tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol.
A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más
weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által
működtetett webáruházra vonatkozik.

8.7. A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:
Az adatfeldolgozó megnevezése:Tantaki Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye:1015 Budapest, Donáti utca 67. 3. em. 13.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:06/70 940 6326
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@tantaki.hu

9.) Számla és fizetés

9.1. A Tantaki Kft a Vevő által megadott adatok felhasználásával minden Vevőnek számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek elküld.

9.2. A fizetés történhet utánvéttel vagy a visszaigazolás után a bankszámlánkra történő átutalással. Átutalás esetén a csomagokat az ellenérték bankszámlára érkezése után haladéktalanul postázzuk Vevőink részére.

9.3. Rendelést csak a visszaigazolást követően a fizetési határidőig teljesített banki átutalás esetén tudunk teljesíteni. Amennyiben a visszaigazoláson feltüntetett fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

10.) Irányadó jog

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

11.) Egyéb rendelkezések

Jelen szerződési feltételek 2013. október 04. napjától hatályosak.

Jelen ÁSZF hatálya a 2013. október 04. napját követően megkötött valamennyi jogviszonyra kiterjed.