Betűrendbe sorolás
 

Az ABC ismerete nem csak azért hasznos, hogy tudjuk, milyen betűket használunk a magyar nyelvben. Az ABC-ben szereplő betűk sorrendjének is fontos szerepe van. Miért?

A könyvtárakban ez alapján a sorrend alapján rendezik polcokra a rengeteg könyvet, így bárki könnyen megtalálhatja azt, amit keres. Az iskolai naplóban ABC szerint szerepelnek a gyerekek nevei, így könnyebb megtalálni benne azt, akivel épp foglalkozni szeretnénk. Ugyanígy a szótár vagy enciklopédia használata során, amikor szeretnénk utánanézni egy-egy szónak, nagyon praktikus, ha az adott szót egy logikus sorrend szerint gyorsan megtalálhatjuk.

A bonyodalom ott kezdődik, hogy a szavak több betűből állnak. Hogyan állítsuk sorba őket, ha mindegyik ugyanazzal a betűvel kezdődik? Mi a helyzet a többjegyű betűkkel, a hosszú mássalhangzókkal, vagy hosszú magánhangzókkal?

A magyar nyelvtan megalkotói minderre gondoltak, és létrejött pár fontos szabály, ami könnyebbé teszi a betűrendbe sorolást a számodra.

Lássuk ezeket a szabályokat:

Minden betű egy konkrét helyet foglal el a magyar ábécében, tehát az ábécé betűi egy meghatározott sorrendben helyezkednek el.

A betűrendbe sorolás abban segít nekünk, hogy szavainkat ábécésorrendbe tudjuk helyezni, ami nagyon fontos például egy tartalomjegyzékben, egy enciklopédiában való eligazodáshoz, de ezen kívül a könyvtárakban is nagy hasznát vehetjük.


 
A betűrendbe sorolásnak több szabálya van, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy helyes sorrendbe rakjuk a különböző szavakat.

A szabályok a következők:

Első szabály:

Azokat a szavakat, amelyek különböző betűvel kezdődnek, az első betűjük alapján kell sorrendbe állítani.

Tehát a pillangó, kesztyű, lakóház, birkózás, olaj szavakat a következőképpen állítjuk sorba:

 • Először megnézzük minden szó első betűjét (ahhoz, hogy jobban átlátható legyen, érdemes őket papíron bekarikázni).

A felsorolt szavak kezdőbetűi: p, k, l, b, o. 
 • Ezután meg kell állapítanunk, hogy melyik kezdőbetű áll az ábécében a legelőrébb.
 
Ebben az esetben a „b” betű áll legelőrébb, tehát a birkózás fog az első helyen állni szavaink közül. 
 
 • Ezután megnézzük, hogy melyik betű fog utána következni az ábécésorrendben elfoglalt helye szerint, és így tovább.

A helyes sorrend a következő:

1. birkózás, 2. kesztyű, 3. lakóház, 4. olaj, 5. pillangó
Amikor betűrendbe sorolunk, nem kell különbséget tennünk a kis és a nagy kezdőbetűk között, ugyanis ezek egyenrangúaknak számítanak!

Szeretném a teljes magyar helyesírást játékos oktatóprogramból gyakorolni>>


Második szabály:

Ha olyan szavakat kell ábécésorrendbe állítanunk, amelyek azonos betűvel kezdődnek, akkor mindig a következő, nem azonos betű alapján kell meghatározni a szavak sorrendjét.

Például: menedék, mentő, máglya, miniszter, mások, műugró, mályva, mondat

Láthatjuk, hogy ezek a szavak mind ugyanazzal a betűvel kezdődnek: 
De észrevehetjük azt, hogy vannak olyanok is köztük, amelyeknek a második és harmadik betűjük is megegyezik:


Tegyük hát őket sorrendbe a fenti szabály szerint!
 • Az első helyen a máglya áll.
Magyarázat: láthatjuk, hogy három -val kezdődő szó is van a felsorolásban, a máglya, a mások és a mályva. Ekkor megnézzük a harmadik betűt, amely nem azonos. Ezek a betűk a g, az s és az ly. Ezek közül a g betű áll előrébb az ábécében, tehát a máglya lesz az első szavunk. 
 • A második helyet a mályva foglalja el, mert az ly előrébb van, mint a mások szóban lévő s.
 • Így harmadik helyen a mások szó fog állni.

 
 • Negyedik szavunk a menedék lesz, mégpedig azért, mert a két men-nel kezdődő szó, a menedék és a mentő negyedik betűi közül az e betű előrébb áll, mint a t.

 
 • A mentő szó így az ötödik helyre kerül.

Már csak 3 szó maradt: miniszter, műugró, mondat. Mindegyik m betűvel kezdődik, azonban második betűik már különböznek egymástól.

Ennek alapján megállapítjuk, hogy a hatodik helyen a miniszter, a hetediken a mondat, a nyolcadikon pedig a műugró fog állni.Helyes sorrendünk tehát:

1. máglya, 2. mályva, 3. mások, 4. menedék,
5. mentő, 6. miniszter, 7. mondat, 8. műugró 

Harmadik szabály:
 
Az egyjegyű betűket meg kell különböztetnünk a többjegyű betűktől. Például a gólya előrébb fog állni a sorrendben, mint a gyékény, ugyanis az ábécében a g betű a gy előtt van.

Nézzünk erre is egy példát!

A szavaink:
cukor, galamb, távcső, zizeg, zsalu, csiripel, gyávaság, tyúkmell
A helyes sorrendünk:
 
1. cukor, 2. csiripel, 3. galamb, 4. gyávaság,
5. távcső, 6. tyúkmell, 7. zizeg, 8. zsalu


            Negyedik szabály:
 
A szavakon belül található hosszú mássalhangzókat külön-külön betűknek kell tekinteni betűrendbe soroláskor is!

 
Például a berreg szóban hosszú r betű van, amelyeket betűrendbe soroláskor a következőképpen kell számba vennünk: r+r, azaz két külön betűként.

A hosszú, többjegyű mássalhangzók esetében is ugyanez a helyzet: például pottyan, ty+ty, azaz két ty betű követi egymást a szóban. Ez nagyon fontos a szavak sorrendbe állításakor.


Ötödik szabály:

A rövid és a hosszú magánhangzók a szavakban bárhol fordulnak elő, mindig egyenrangúnak tekintjük őket.

Tehát az a és á betűk esetén sem az a betű, sem pedig az á betű nem élvez elsőbbséget, hanem a sorrendet az őket követő betűk határozzák meg betűrendbe soroláskor.

Vegyünk rá egy példát!

Szavaink: alma, élet, irónia, egér, ásás, üreges, úton, űrbéli, unalmas, írom, ólomkatona, őzike, olvashatatlan, öregember

A helyes sorrend pedig a következő:

1. alma, 2. ásás, 3. egér, 4. élet, 5. írom, 6. irónia, 7. ólomkatona,
8. olvashatatlan, 9. öregember, 10. őzike, 11. unalmas, 12. úton,
13. űrbéli, 14. üreges

DE: Vannak olyan szavaink, amelyek a magánhangzók hosszúságának kivételével ugyanúgy néznek ki, tehát ugyanazok a betűk szerepelnek bennük. Például: halas-hálás, keres-kérés, hajas-hájas, koros-kóros-kórós, kerek-kerék-kérek stb.

 

 Ilyenkor a szabály az, hogy a rövid magánhangzó kap elsőbbséget. Erre nagyon oda kell figyelni a helyes sorrend érdekében.

Példa: házam, beles, érem, korom, bélés, kóróm, erem, hazám

A helyes sorrend a következő:

1. beles, 2. bélés, 3. erem, 4. érem, 5. hazám, 6. házam,
7. korom, 8. kóróm


Hatodik szabály:
 
A külön vagy kötőjellel írt szavakat ugyanúgy kell betűrendbe sorolni, mint az egyelemű, egyszerű szavakat.

Tehát nem kell figyelembe vennünk, hogy két elemből áll a besorolandó szavunk.

Például: varjú, vágány, vonat, Velence, vízvezeték-szerelő
Ezeknek a szavaknak a helyes sorrendje:
 

1. vágány, 2. varjú, 3. Velence, 4. vízvezeték-szerelő,
5. vonat


 
Ha szeretnéd az ABC-t is alaposan begyakorolni, kifejezetten erre összeállítottunk egy oktatóprogramot, benne 200 feladattal.
 A magyar nyelvtan alapjai oktatóanyagunkban pedig átfogóan megtalálsz minden elméletet, amit a magyar nyelvről tudni érdemes,  és minden témakörhöz külön gyakorlatsort találsz benne.
 

 • Helyesírásunk alapelvei
 • Kiejtés szerinti írásmód
 • Szóelemző írásmód elve
 • Egyszerűsítés elve
 • Hagyomány elve
 • Szóképzés
 • A képzők fajtái
 • Igéből képzett igék
 • Névszóból képzett igék
 • Névszóból képzett névszók
 • Jelek
 • Ragok
 • Igeidők
 • Igemódok
 • A névszókhoz kapcsolódó ragok
 • A toldalékok sorrendje
 • Mondattan
 • Mondatfajták
 • Az egyszerű mondat részei
 • Mondatelemzés
 • Szóösszetétel és fajtái
 • Az összetett mondatok (mellérendelő és alárendelő)
 • Határózói mellékmondatok
 • Jelzői mellékmondatok
 • Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
 • Mondatrend
 • Többszörösen összetett mondatok
 
 
"Hétköznapi dolgozó anyukaként sokszor nincs már este energiám arra, hogy részletesen elmagyarázzam a nyelvtani szabályokat és gyakoroltassam a helyesírást. Nem beszélve arról, egy csomó dologra már nem is emlékszem. Pláne nem pont úgy, ahogy manapság tanítják.

A nyelvtani gyakorló olyan, mintha egy kis házitanítónk lenne, aki türelmesen elmagyarázza a szabályokat és mindent be is gyakoroltat. Olyan jól sikerült beépíteni a tanulásba időnként egy-egy félórás "számítógépezést", hogy idén a nyelvtan versenyen is elindult a kisfiam. És nemcsak ez segít bennünket a Tantaki anyagaiból, hanem matekot és az angolt is folyamatosan használjuk :)"

Dr. Tóth-Berényi Rita
"Nekünk is vannak tanulási problémáink. A gyermekem enyhén
diszlexiás és diszgráfiás. Az az alapvető gond, hogy a tanár nem magyarázza el a gyereknek többször is azt, amit nem ért, mert úgymond haladni kell a tananyaggal.

Ezért év végén meg is buktatták nyelvtanból, de a program segítségével a pótvizsgán négyest és ötöst kapott.

Kérdem akkor, hol itt a gond?

Ez a program és a nyári tanulása eredményezte azt, hogy egy négyest és egy ötöst kapott a pótvizsgán.

Az én gyerekem, lehet, hogy kivételes, de ha le is ül a gép elé, akkor is csak 5 percig ül ott, akármilyen játékról van szó. De ez a program nagyon tetszik neki, az ő nyelvén szól, elmondja, hogy csináld meg, a végén pedig megdicséri. A gyerek nem azt mondja, hogy tanul, hanem hogy játszik.

A programot, a gyerek többször is meghallgathatja. Ilyen nincsen az iskolában. Ha csak feleannyi szív és lélek lenne egy órai oktatásban, mint ebben az anyagban, akkor nem lennének ilyen nagy problémák a gyerekeknél, hiszen az oktatás nem teszi lehetővé, hogy többször gyakoroljanak valamit, mert folyton sietni kell a tanmenetben."

Suhajda Annamária

szülő
 


Kapcsolódó termékek
  

 

Jelenleg itt vagyok:
Betűrendbe sorolás


Facebook